Jeg har i over 35 år superviseret flere forskellige faggrupper bl.a. psykologer, socialrådgivere, pædagoger, familiebehandlere og sagsbehandlere i Socialforvaltningen, læger, jordmødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker i sundheds – og sygehusvæsenet.

  • Jeg tilbyder individuel supervision
  • Jeg tilbyder supervision til grupper f.eks. fra samme arbejdsplads
  • Jeg tilbyder supervision til psykologer – individuelt og i grupper – i forbindelse med autorisation og specialistgodkendelse

Formålet med supervision er:

  • at hæve det faglige niveau

  • at styrke faglig selvfølelse

  • at opbygge og styrke kollegialitet

  • at øge den personlige trivsel

  • at finde ind til sin egen viden

Supervisors rolle er at fremme erkendelser, at rumme, spejle og inspirere.
Formålet med supervision er at skabe et reflektionsrum for tanker, dilemmaer, etiske problemstillinger og at skabe mulighed for at bearbejde oplevelser i arbejdet.

Supervision er et forum, hvor der gives mulighed for at udforske processer, der kan omsættes til ændrede strategier og handlemuligheder. Det er samspil mellem at kende sig selv som behandler, at se, høre, indleve sig i klienten/ patienten/ brugeren og samtidig være i besiddelse af et fagligt fundament, der rummer både teori, metode og færdigheder.
Når man arbejder med mennesker er det uundgåeligt at blive påvirket og berørt i sit arbejde. Modet til at se på sin påvirkethed og evnen til at reflektere over de påvirkninger, der møder én er en nødvendig del af en faglig kvalifikation.

Hos behandleren øger det risikoen for overbelastning. At tage vare på sin påvirkethed gennem supervision er et værn mod udbrændthed, slidthed i arbejdet og mod sekundær traumatisering, der alle er tilstande hvor behandlerens særlige udsathed kommer til udtryk. Symptomerne er her karakteriseret ved forringet energi, og nedsat arbejdsglæde og koncentration i arbejdet. Supervision er egenomsorg og kan bidrage til at energien og arbejdsglæden bevares.

I supervisionen tages udgangspunkt i den enkeltes og gruppens ressourcer, idet gruppemedlemmernes refleksioner og indlevelsesevne løbende inddrages i supervisions-processen. Mit udgangspunkt er at alle i en supervisionsgruppe besidder både faglige og menneskelige erfaringer og en viden, som er et potentiale, der på kreativ og dynamisk vis kan inspirere hele gruppen. Gennem fokus på relationer og deres samspil, på kommunikationen, er det supervisors opgave at sørge for, at den enkeltes viden og erfaring får rum til at blomstre og komme gruppen til gode. Det er en gruppeproces med gensidig støtte og stimulering, der både rummer opbakning, men også modforestillinger og anderledes tilgange, der kan ligge til grund for at forstå og løse problemer.

Metodemæssigt anvender jeg udover undervisning eksempelvis reflekterende teams, tuning – in der styrker evnen til indlevelse, rollespil der fremmer behandlingsmæssige og undervisningsmæssige kompetencer.

Referencer

 

” 7-8 gange årligt har vi modtaget gruppesupervision hos Solvej.

Vi er en gruppe bestående af psykologer, socialrådgivere og pædagoger, som bl.a. arbejder med terapi i.f.t. meget udsatte børn, unge og familier, samt supervision til andre faggrupper (plejefamilier, sundhedsplejersker, sagsbehandlere o.lign).

Vi har valgt – og bibeholdt – supervisionen hos Solvej, fordi hun i så høj grad formår at give os et fagligt velfunderet, inspirerende og udfordrende med- og modspil, så vi går derfra med fornyet styrke, energi og klogskab. Solvej er herudover fantastisk god til at skabe en tryg og tillidsfuld ramme for supervisionen.”

Lene M. Andersen, psykolog, Anne Mette Jensen, psykolog, Randi Nielsen, socialrådgiver, Mette Albæk, socialformidler, Linda Andersen, pædagog, Familiecenteret, Skive Kommune, Bjarkesvej 4, 7800  Skive

 

”Det har altid været gode ture til supervision hos Solvej. I Solvejs rum føler jeg mig velkommen, der er en dejlig ro og naturlig imødekommenhed. Roen er både i Solvejs lokale og i hendes person. Vi nyder Solvejs nærvær, skarphed og hendes gode humør ”

Praktiserende læge Søren Guldager, Viborg for en gruppe af praktiserende læger, Viborg

 

“Gennem flere år har jeg haft stor gavn og glæde af at modtage supervision hos Solvej. Som alene psykolog uden psykologfaglig ledelse har det været, og er fortsat afgørende for mig, at have en faglig kompetent og omsorgsfuld supervisor. Solvejs rolle er mangefacetteret. Derfor er det muligt at se og forstå sig selv og sit virke fra flere vinkler.

Solvej giver med stor indlevelse både med – og modspil. Jeg har altid følt mig fagligt fyldt på, men også provokeret eller tilskyndet til at udvide mine grænser såvel intellektuelt som emotionelt”

Psykolog Inge Damsø, Anker Fjord Hospice

 

“Gennem flere år har vi fået supervision hos Solvej Sangild, en supervision, der understøtter vores faglige og personlige udvikling i arbejdet med forældre, der mister et barn før, under eller efter fødslen.

Vi er en gruppe på 7 jordmødre, som oplever et trygt forum for dybe refleksioner, som befordrer en nuanceret faglig forståelse af den problematik, vi arbejder med”

Jordmoder Elisabeth Stengaard m. fl Skejby Sygehus